ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows ଭାଷା: English
ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ Windows (2.36 MB)
  • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator,

ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ GIF ଗୁଡିକ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ, ଆପଣ GIF, BMP, PNG, JPEG, TIFF, ICO, WMF, PSD, PSP, PCD ଫର୍ମାଟ୍ ଇମେଜ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ସୁନ୍ଦର ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ |

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ GIF ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସହାୟକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରେ | ଏହି ଉପାୟରେ, ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପରେ GIF ତିଆରି କରିପାରିବେ | ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ |

ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ GIF ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ JPEG ଏବଂ BMP ଫର୍ମାଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ GIF ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ | ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା GIF ଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ |

ଆପଣ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍କରଣକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର GIF ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

Animated GIF Creator ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

  • ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows
  • ବର୍ଗ: App
  • ଭାଷା: English
  • ଫାଇଲ୍ ଆକାର: 2.36 MB
  • ଲାଇସେନ୍ସ: ମାଗଣା
  • ବିକାଶକାରୀ: Animated GIF Creator
  • ସର୍ବଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 24-11-2021
  • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: 322

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ସ

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Face Off Max

Face Off Max

ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯେକ body ଣସି ଶରୀର ଉପରେ ନିଜ ମୁହଁ ରଖି ମଜାଳିଆ ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ulead Gif Animator 5.0

Ulead Gif Animator 5.0

Ulead Gif Animator 5.0 ସହିତ, ଆପଣ ନିଜର କଷ୍ଟମ୍ ଗିଫ୍ ଫାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ | Ulead ର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free Gif Effect

Free Gif Effect

ମାଗଣା ଗିଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Effect Maker

Free GIF Effect Maker

ମାଗଣା GIF ଇଫେକ୍ଟ ମେକର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GIF Recorder

GIF Recorder

GIF ପ୍ରତିଛବି ଫାଇଲଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ GIF ରେକର୍ଡର୍ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଉପକରଣ | ଏହାର...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Text Maker

Free GIF Text Maker

ମାଗଣା ଜିଏଫ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେକର୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଆପ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆନିମେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

Free GIF Frame Maker

GIF ଆନିମେସନ୍ ସବୁଠୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ସହଜରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

Animated GIF Creator

ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Flex GIF Animator

Flex GIF Animator

ଫ୍ଲେକ୍ସ GIF ଆନିମେଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ମୋସନ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ଏହା ଏକ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Advanced GIF Animator 2.22

Advanced GIF Animator 2.22

ଉନ୍ନତ GIF ଆନିମେଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମେଟେଡ୍ ଆନିମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି...

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍