ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows ଭାଷା: English
ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ Windows (8.13 MB)
  • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker,

GIF ଆନିମେସନ୍ ସବୁଠୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ସହଜରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବ increasing ିଚାଲିଛି | ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାଗଣା GIF ଫ୍ରେମ୍ ମେକର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ GIF ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଛବିରେ ଆନିମେସନ୍ ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଏହାକୁ ଏକ GIF ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ | ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆନିମେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛବିରେ ଆନିମେଟେଡ୍ ମାର୍କର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ସହଜ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି | ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରର ଆନିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ | ଚିତ୍ରରୁ ୱାଟର ମାର୍କ ହଟାଇବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିସ୍କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ |

Free GIF Frame Maker ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

  • ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows
  • ବର୍ଗ: App
  • ଭାଷା: English
  • ଫାଇଲ୍ ଆକାର: 8.13 MB
  • ଲାଇସେନ୍ସ: ମାଗଣା
  • ବିକାଶକାରୀ: Viscom Software
  • ସର୍ବଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 24-11-2021
  • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: 330

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ସ

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Face Off Max

Face Off Max

ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯେକ body ଣସି ଶରୀର ଉପରେ ନିଜ ମୁହଁ ରଖି ମଜାଳିଆ ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ulead Gif Animator 5.0

Ulead Gif Animator 5.0

Ulead Gif Animator 5.0 ସହିତ, ଆପଣ ନିଜର କଷ୍ଟମ୍ ଗିଫ୍ ଫାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ | Ulead ର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free Gif Effect

Free Gif Effect

ମାଗଣା ଗିଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Effect Maker

Free GIF Effect Maker

ମାଗଣା GIF ଇଫେକ୍ଟ ମେକର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GIF Recorder

GIF Recorder

GIF ପ୍ରତିଛବି ଫାଇଲଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ GIF ରେକର୍ଡର୍ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଉପକରଣ | ଏହାର...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Text Maker

Free GIF Text Maker

ମାଗଣା ଜିଏଫ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେକର୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଆପ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆନିମେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free GIF Frame Maker

Free GIF Frame Maker

GIF ଆନିମେସନ୍ ସବୁଠୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ସହଜରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Animated GIF Creator

Animated GIF Creator

ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ସୃଷ୍ଟି...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Flex GIF Animator

Flex GIF Animator

ଫ୍ଲେକ୍ସ GIF ଆନିମେଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ମୋସନ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ଏହା ଏକ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Advanced GIF Animator 2.22

Advanced GIF Animator 2.22

ଉନ୍ନତ GIF ଆନିମେଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମେଟେଡ୍ ଆନିମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି...

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍