ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

Windows Avira GmbH
4.3
ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ Windows (4.58 MB)
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus,

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପରିଚୟ ଚୋର, ପୋକ, ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁ-ସଂଗଠିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସବୁ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୁ understand ାମଣାକାରୀ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେତୁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ଜଟିଳ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ଏକ ସରଳ ସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସମୟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଆପଣ ହୁଏତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍କୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଭିରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫାୟାରୱାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ସହିତ ଜାରି ରଖିପାରିବେ | ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫାୟାରୱାଲକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଗତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିପଦ ପାଇଁ ସ୍କାନ କରିବାର ଗତି ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନ୍ କରେ | ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତଥ୍ୟର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର ସ୍କାନିଂ ସମୟ ବ increase ାଇବ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଲୋକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲୋକାଲ୍ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ରିମୁଭେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ, ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଶୀଘ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଚୟନ |

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହା ବାହ୍ୟରୁ ଆସିପାରେ, ଏହାର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କାନିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୱେବ୍ ଏବଂ ଇ-ମେଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଯାହାକି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ନିଜସ୍ୱ ଫାୟାରୱାଲ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ସରଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଡାଟାବେସ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ, ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ, ମାଗଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସହିତ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ | ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଅଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:

 • ପ୍ରକୃତ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା |
 • ଇମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା |
 • ମାଲୱେର୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବରୋଧ କରିବା |
 • ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାରରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା |
 • ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ |
 • ସହଜ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |
 • ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |
 • ମାଗଣା |

Avira Free Antivirus ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

 • ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows
 • ବର୍ଗ: App
 • ଭାଷା: ଇଂରାଜୀ
 • ଫାଇଲ୍ ଆକାର: 4.58 MB
 • ଲାଇସେନ୍ସ: ମାଗଣା
 • ବିକାଶକାରୀ: Avira GmbH
 • ସର୍ବଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 17-10-2021
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: 5,124

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ସ

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

ନର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ featured ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଭାଇରସ୍,...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଅଛି ଯାହା କମ୍ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାସପର୍ସ୍କି ଫ୍ରି (କାସପର୍ସ୍କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲାଉଡ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ComboFix

ComboFix

କମ୍ବୋଫିକ୍ସ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାମ ନକରେ ତୁମେ ଭାଇରସ୍ ସଫା କରିପାରିବ | କମ୍ବୋଫିକ୍ସ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Malware Hunter

Malware Hunter

ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାଲୱେର୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରକ୍ଷା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଏହାର ସରଳ କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ସାଧନ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଆଙ୍କିବା, କାରିଫ୍ରେଡ୍ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ 360 Total Security

360 Total Security

360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

କାସପର୍ସ୍କି ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦିତ ସୁରକ୍ଷା ସୁଟ୍ |...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ ବ with ଼ିବା ସହିତ କାସପର୍ସ୍କି ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ 2017 ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avast Premium Security

Avast Premium Security

ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ୍ ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ 2021 ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ହ୍ୟାକର୍, ରେନ୍ସୱେୟାର ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avast Ultimate

Avast Ultimate

ଆଭାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟିମେଟ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ-ସୁରକ୍ଷା, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁଟ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite

ଆଭିରା ଫ୍ରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁଟ୍ କୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଆଭିରା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro

ଆଭିରା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କାନିଂରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool

ଜଙ୍କୱେର୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାଲୱେର୍,...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Tencent PC Manager

Tencent PC Manager

ଟେନସେଣ୍ଟ ପିସି ମ୍ୟାନେଜର୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Comodo Hijack Cleaner

Comodo Hijack Cleaner

କୋମୋଡୋ ହାଇଜାକ୍ କ୍ଲିନର୍, ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware

ଜେମାନା ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେର୍ ମାଲୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରି ମାତ୍ର minutes ମିନିଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ |...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

ବିଜ୍ଞାପନ-ସଚେତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସଫଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉନ୍ନତ ସ୍ପାଇୱେର୍ ବ୍ଲକିଂକୁ ଏକ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner

ପଣ୍ଡା କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ TrojanHunter

TrojanHunter

ଟ୍ରୋଜାନ୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ମାଲୱେର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରି...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free

IObit ମାଲୱେର୍ ଫାଇଟର୍ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ମାଗଣା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

ମାକାଫି AVERT ଷ୍ଟିଙ୍ଗର୍ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer

EMCO ମାଲୱେର୍ ବିନାଶକାରୀ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଜୀବାଣୁ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ...

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍