ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

Windows Avira GmbH
4.3
ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ Windows (4.58 MB)
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus,

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପରିଚୟ ଚୋର, ପୋକ, ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁ-ସଂଗଠିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସବୁ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୁ understand ାମଣାକାରୀ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେତୁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ଜଟିଳ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ଏକ ସରଳ ସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସମୟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଆପଣ ହୁଏତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍କୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଭିରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫାୟାରୱାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ସହିତ ଜାରି ରଖିପାରିବେ | ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫାୟାରୱାଲକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଗତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିପଦ ପାଇଁ ସ୍କାନ କରିବାର ଗତି ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନ୍ କରେ | ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତଥ୍ୟର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର ସ୍କାନିଂ ସମୟ ବ increase ାଇବ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଲୋକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲୋକାଲ୍ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ରିମୁଭେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ, ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଶୀଘ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଚୟନ |

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହା ବାହ୍ୟରୁ ଆସିପାରେ, ଏହାର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କାନିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୱେବ୍ ଏବଂ ଇ-ମେଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଯାହାକି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ନିଜସ୍ୱ ଫାୟାରୱାଲ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ସରଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଡାଟାବେସ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ, ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ, ମାଗଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସହିତ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ | ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଅଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:

 • ପ୍ରକୃତ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା |
 • ଇମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା |
 • ମାଲୱେର୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବରୋଧ କରିବା |
 • ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାରରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା |
 • ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ |
 • ସହଜ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |
 • ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |
 • ମାଗଣା |

Avira Free Antivirus ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

 • ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows
 • ବର୍ଗ: App
 • ଭାଷା: ଇଂରାଜୀ
 • ଫାଇଲ୍ ଆକାର: 4.58 MB
 • ଲାଇସେନ୍ସ: ମାଗଣା
 • ବିକାଶକାରୀ: Avira GmbH
 • ସର୍ବଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 17-10-2021
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: 5,124

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ସ

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

ନର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ featured ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ସଂକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫାଇଲଗୁଡିକରୁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାହାକି ତୁମର ସିଷ୍ଟମଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତୁମେ ନର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସହିତ ଏହା କରିପାରିବ, ଯାହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଚଳିତ ନକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା କ any ଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଟା ବିନିମୟରେ ବିପଦ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ | ନର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମେସେଜିଂ (IM) ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର ଏବଂ ଆଡୱେୟାର ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ | ନର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସଂରଚନା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସର୍ବଦା ସର୍ବଶେଷ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଏହିପରି ତୁମର ସିଷ୍ଟମକୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ବିପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖେ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଅଛି ଯାହା କମ୍ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | ଏକ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନିଂର ଦାବିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ସଫ୍ଟୱେର୍ 2020 ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆସିଥାଏ | ନକଲି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା | ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଛି | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା structure ାଞ୍ଚା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଶ୍ world ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନିୟମିତ ଅଦ୍ୟତନ ସହିତ ନୂତନ ବିପଦ ପାଇଁ AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିଥାଏ | ଭାଇରସ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ସର୍ବଦା ନୂତନ ବିପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ield ାଲ୍ଡ, ସ୍ପାଏୱେୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ପାଏୱେୟାର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଇ-ମେଲ୍ ସ୍କାନର୍, ସୁରକ୍ଷା ଆଡ-ଅନ, ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମାଗଣାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମନ୍ଥର ନକରି ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ କିପରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭିଡିଓ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦୁନିଆର ବହୁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ AVG କିପରି ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ | AVG ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଅପସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କାନିଂ | ଉନ୍ନତ ଗୋପନୀୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ଭାଇରସ୍, ଧମକ ଏବଂ ମାଲୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରେ | ଅସୁରକ୍ଷିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ | ମାଗଣା ମୋବାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷା | ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ରୋକିଥାଏ | ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର କ ace ଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ | ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଚେତାବନୀ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଗଣା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | AVG ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ ଅପଡେଟ୍ 20.
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାସପର୍ସ୍କି ଫ୍ରି (କାସପର୍ସ୍କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ରି) ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ | ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ କାସପର୍ସ୍କି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ 2020 ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ | କାସପର୍ସ୍କି ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ କାସର୍ସ୍କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ରି ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ନୂତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ PC ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, VPN ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ପଠାଉଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ | କାସପର୍ସ୍କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ମାଗଣା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ବିପଦ ଉପରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ PC ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହା ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ସମେତ ଆପଣଙ୍କର PC ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଭାଇରସ୍, ସଂକ୍ରମିତ ଫାଇଲ, ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହି ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଉପକରଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ | ଅଦ୍ୟତନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୁଏ; ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି | କାସପର୍ସ୍କି ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରେ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣ କେବଳ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି ଯେପରିକି VPN, ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର୍, ହୋମ୍ ୱାଇ-ଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ମନିଟରିଂ, ସୁରକ୍ଷିତ ଟଙ୍କା (ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାରବାରରେ ସୁରକ୍ଷା), ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ComboFix

ComboFix

କମ୍ବୋଫିକ୍ସ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାମ ନକରେ ତୁମେ ଭାଇରସ୍ ସଫା କରିପାରିବ | କମ୍ବୋଫିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଯଦି ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ରୁଟ୍କିଟ୍, ଆଡୱେୟାର, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ମାଲୱେୟାର ଏବଂ ମାଲୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ | ତୁମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ | କମ୍ବୋଫିକ୍ସ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି amvo.
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Malware Hunter

Malware Hunter

ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଜିଦ୍ଖୋର ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ | ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଭିରାର ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବ | ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | କୁଇକ୍ ସ୍କାନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହିତ, କିଛି ଫୋଲ୍ଡର ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇରସ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖାଯାଏ |ଫୁଲ୍ ସ୍କାନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡିକ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ | ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରାଉଜିଂ ବିକଳ୍ପ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିବା ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଅପସାରଣ ବ୍ୟତୀତ, ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଛି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ୱରଣ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ସଫେଇ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଳିଆ ଫାଇଲ ଖୋଜିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଫା କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ |ମାଲୱେର୍ ହଣ୍ଟର୍ ସହିତ, ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ |.
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ | ଡାଟାବେସର କ୍ରମାଗତ ଅଦ୍ୟତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ମାଲୱେର୍ ଚିହ୍ନିପାରେ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସ୍କାନ କରେ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ରୋକି ପାରିବେ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କରେ | ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ | ସଠିକ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଏହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପୋକ, କିଲୋଗର୍, ଡାଏଲର୍ ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାର ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ | ଏହା ଡୁଆଲ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ sign ାକ୍ଷର ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ମାଲୱେର୍- IDS (HIPS) ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାମ କରେ | ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁ ସ୍ self- ଅପଡେଟ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାରେ ରୋକିଥାଏ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ, ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଯେକ mal ଣସି ମାଲୱେର୍ କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ସହିତ, ଆପଣ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଫା କରିପାରିବେ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରସାରିତ ମନ୍ଦ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ any ଣସି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ AdwCleaner ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ କରି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେକ mal ଣସି ମାଲୱେର୍ ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ଉପଯୋଗୀ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ନିରାପଦରେ ରହିବା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ ପେଜ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଡୱେୟାର, ମାଲୱେୟାର, ରୁଟ୍କିଟ୍, ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ଟୁଲ୍କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଖରାପ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | AdwCleaner, ଯାହାର ଅତି ସରଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହୋମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍କାନ୍ କରେ ଏବଂ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ | AdwCleaner, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ମୂଳପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଡ-ଅନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ ସେଟିଂସମୂହକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | AdwCleaner, ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଏହାର ସରଳ କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ସାଧନ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଆଙ୍କିବା, କାରିଫ୍ରେଡ୍ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆଡୱେର୍ କିଲର୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ | ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କାନିଂ କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ | ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆଡୱେର୍ କିଲର୍ ସହିତ, ଯାହା ଟୁଲ୍ ବାର୍, ଆଡ-ଅନ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସାରଣ କରେ, ଆପଣ ଆଡୱେୟାର ପ୍ରକାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇଛି | ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଫିଙ୍ଗ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ ads ାପନ ଯୋଗୁଁ ଇନଫେଡ୍ ବିଜ୍ ads ାପନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଖରାପ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଏକ medicine ଷଧ ଭଳି ହେବ | ଯଦି ଆପଣ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ F1 ଚାବିକୁ ଦବାଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟରୁ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶକୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ 360 Total Security

360 Total Security

360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ୱରଣ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ସଫା କରିବା | ଆପଣ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ | 360 ସମୁଦାୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରିମିୟମ୍ | 360 ସମୁଦାୟ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ? ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିପରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା କହିଛୁ: 360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ସଫା କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 3 ଟି ଭିନ୍ନ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନିଂ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | କୁଇକ୍ ସ୍କାନ୍, ଫୁଲ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | 3 ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ Powered ାରା ଚାଳିତ, 360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ୱେବସାଇଟଗୁଡିକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱେବକ୍ୟାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସୁରକ୍ଷା ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ |ଏହା ସହିତ, 360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ USB ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ନେଟୱର୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | 360 ସମୁଦାୟ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଏହା ସହିତ, 360 ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଆବର୍ଜନା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ | 360 ସମୁଦାୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ-ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜୀବାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

କାସପର୍ସ୍କି ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦିତ ସୁରକ୍ଷା ସୁଟ୍ | ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ରେନ୍ସୱେୟାର ସୁରକ୍ଷା, ୱେବକ୍ୟାମ ସୁରକ୍ଷା, ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଭିପିଏନ୍ ଏବଂ 87 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମଲ୍ଟି-ଡିଭାଇସ୍ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସରେ | ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେନ୍ସୱେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାସପର୍ସ୍କି ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି 2021 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | କାସପର୍ସ୍କି ସମୁଦାୟ ସୁରକ୍ଷା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | କାସପର୍ସ୍କି ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ PC ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ tool ଣସି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଯଦିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏକ ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଏପରିକି ଅଭିଜ୍ଞ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ୍ | କାସପର୍ସ୍କି ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହା ଉଭୟ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ମାଲୱେର୍, ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; ଭାଇରସ୍, ଫାଇଲ୍ ଏନକ୍ରିପ୍ଟର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଅବରୋଧ କରେ | ବ୍ୟାଙ୍କ-ଗ୍ରେଡ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଦେୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ | ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପଠାଉଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରନ୍ତି | (VPN) ଏହା ୱେବକ୍ୟାମ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଘରେ ଦେଖିବାରେ ରୋକିଥାଏ | ଉନ୍ନତ ପିତାମାତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବଳ ଫାଇଲ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇରସ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡିକ ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଧାରଣ କରିପାରେ | ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ କେବଳ PC ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସର ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ | ଏହା ସହିତ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟର ନିରାପଦ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରପବକ୍ସ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଡ୍ରପବକ୍ସରେ 2 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ ବ with ଼ିବା ସହିତ କାସପର୍ସ୍କି ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ 2017 ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ | ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ସପିଂ, ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍ କରେ | କାସର୍ସ୍କି ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ 2017, ଏକ ବିରଳ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଚୁପଚାପ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିରାପତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସରଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଶା ଅତିକ୍ରମ କରେ | ଏହା ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ PC କୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ | ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅତି ସରଳ - ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଯାହା ସବୁ ସ୍ତରର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତୁର୍କୀ ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ସେଟିଂସମୂହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାସପର୍ସ୍କି ସୁରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଥାଏ | ମୁଁ କହିବି ଯେ ସ୍କାନ୍ ଫଳାଫଳ ଆଲେଖୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ | କାସପର୍ସ୍କି ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ 2017, ଯାହା ମୁଁ କହିପାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ସୁରକ୍ଷା (PC କିମ୍ବା MAC) ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନିଆ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପରି ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି | ସଂରକ୍ଷଣ, ଏବଂ କିଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗଭୀରତାରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ | ଏହି ଅବଧି ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାସପର୍ସ୍କିଙ୍କ ନିଜ ସାଇଟରୁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡିବ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପରିଚୟ ଚୋର, ପୋକ, ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁ-ସଂଗଠିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସବୁ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୁ understand ାମଣାକାରୀ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେତୁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ଜଟିଳ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ଏକ ସରଳ ସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସମୟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଆପଣ ହୁଏତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍କୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଭିରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫାୟାରୱାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ସହିତ ଜାରି ରଖିପାରିବେ | ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଫାୟାରୱାଲକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଗତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିପଦ ପାଇଁ ସ୍କାନ କରିବାର ଗତି ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନ୍ କରେ | ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତଥ୍ୟର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର ସ୍କାନିଂ ସମୟ ବ increase ାଇବ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଲୋକାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲୋକାଲ୍ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ରିମୁଭେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ, ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଶୀଘ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍, ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଚୟନ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହା ବାହ୍ୟରୁ ଆସିପାରେ, ଏହାର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କାନିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୱେବ୍ ଏବଂ ଇ-ମେଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଯାହାକି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ନିଜସ୍ୱ ଫାୟାରୱାଲ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ସରଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଡାଟାବେସ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ବିକଳ୍ପ, ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ, ମାଗଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସହିତ, ଆଭିରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ | ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | ଅଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ପ୍ରକୃତ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା |ଇମେଲ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ସୁରକ୍ଷା |ମାଲୱେର୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବରୋଧ କରିବା |ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାରରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା |ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ |ସହଜ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |ମାଗଣା |.
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avast Premium Security

Avast Premium Security

ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | କେବଳ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆପଣ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC, ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍, ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଆପଣ ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ, ଆପଣ ଭାଇରସ୍, ରେନ୍ସୱେୟାର, ସ୍କାମର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେପରିକି ଦୁଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ | ଆଭାଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେର୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଲୱେର୍, ଚୋରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ, ତୁମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କରେ ସଚେତନ ହେବ, ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଭାଇରସ୍, ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | ଉନ୍ନତ ରେନ୍ସୱେୟାର ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ | ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଉନ୍ନତ ଫାୟାରୱାଲ ସହିତ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ୱେବକ୍ୟାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ବାରଣ କରନ୍ତୁ | ମ୍ୟାକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଭାଇରସ୍, ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | ଉନ୍ନତ ରେନ୍ସୱେୟାର ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ | ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କର ଦୁର୍ବଳ ଦାଗ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ | ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିସିଂ ସାଇଟଗୁଡିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି ତେବେ ଚୋରର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ତୁମର ସିମ୍ କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତେବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତୁମର ଫୋନ୍ ଲକ୍ କର | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ମରିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଆପ୍କୁ PIN କୋଡ୍ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | ଆଇଫୋନ୍ / ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ସୁରକ୍ଷା | ସଂଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାଇ-ଫାଇ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ | ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ | ଆମର ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଭାଲ୍ଟରେ ଅସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ VPN ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫ୍ କରନ୍ତୁ | ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ହାଇଲାଇଟ୍ | ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍: ରିଅଲ୍ ସମୟରେ ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ରେନ୍ସୱେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲୱେୟାର ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଅବରୋଧ କରେ | ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କାନ୍: ଗୋଟିଏ ସ୍କାନ୍ ଲୁକ୍କାୟିତ ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିପଦ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଖୋଜିଥାଏ | ଆଚରଣ ଶିଲ୍ଡ: ଧମକ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଚରଣକୁ 0 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ | ସାଇବର କ୍ୟାପଚର୍: କ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ଅଜ୍ଞାତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଫାଇଲଗୁଡିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଏକ ବିପଦ, ଏହା ସମସ୍ତ Avast ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଫାୟାରୱାଲ୍: ମ Windows ଳିକ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ପରି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ PC ଭିତରକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ରାନସମୱେର୍ ସିଲ୍ଡ: ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆପ୍ ଏବଂ ରେନ୍ସୱେୟାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଲୋପ କିମ୍ବା ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍: ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ନକଲି ୱେବସାଇଟରୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ | ୱାଇ-ଫାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର: ଆପଣଙ୍କ ଘର ୱାଇଫାଇ (କିମ୍ବା ତାରଯୁକ୍ତ) ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ହ୍ୟାକର୍ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖେ | ୱେବକ୍ୟାମ ସିଲ୍ଡ: ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୱେବକ୍ୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତଚର କରିବାରେ ରୋକିଥାଏ | ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡାଟା ield ାଲ୍ଡ: ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ରୋକିଥାଏ | ଡାଟା ଶ୍ରେଡର୍: କ any ଣସି ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ | ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ end ଣ, ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ | ରେସକ୍ୟୁ ଡିସ୍କ: ଆଭାଷ୍ଟ ସ୍କାନରର ଏକ ବୁଟ ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ (CD କିମ୍ବା USB ଡିସ୍କ) ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରସ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବାରଣ କରିଥାଏ | ମୋଡକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଖେଳ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟର୍: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁ ଅଦ୍ୟତନ କରିଥାଏ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ 2021 ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ହ୍ୟାକର୍, ରେନ୍ସୱେୟାର ଏବଂ ଫିସିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପାରିକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ପୃଥକ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଭାଇରସ୍, ପୋକ, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ରେନ୍ସୱେୟାର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଲୱେୟାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମନ୍ଥର ନକରି, ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍ ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବିରକ୍ତିକର ପପ୍-ଅପ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଖେଳଗୁଡିକ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଏକ ଆପ୍ ଚଲାଇବା | 30 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ 2021 ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ | ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବିବରଣୀ | ESET ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ, କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରିତ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସ୍ independent ାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ, 2020 ସଂସ୍କରଣରେ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି | ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସହିତ ନୂତନ ହେଉଛି UEFI ସ୍କାନର୍, ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମାଲୱେୟାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିପଦ, ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ, ସ୍ପାମ୍ ଇମେଲ ବନ୍ଦ କରିବା, ୱେବକ୍ୟାମ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ | ESET NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ 2021 ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | କିମ୍ବଦନ୍ତୀ NOD32 ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍: ଭାଇରସ୍, ରେନ୍ସୱେୟାର, ପୋକ ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଲୱେୟାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ | ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା: ସ୍ ent ାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀମାନେ ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ESET ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି | ଭାଇରସ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ର VB100 ପୁରସ୍କାରର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଏ | ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ: ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ଥର ଗତି ବିନା ୱେବ୍ ଖେଳ, କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସର୍ଫ୍ କର | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ: ଉନ୍ନତ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ, DNA ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ESET ର 13 R&D କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ନୂତନ ଉପକରଣ | ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗେମପ୍ଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକ: କ game ଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ କ system ଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତିକର ପପ୍-ଅପ୍ | ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସ୍ପାଇୱେର୍: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ବିପଦରୁ ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଲୱେୟାରକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ରୋକିଥାଏ | ଆଣ୍ଟି-ଫିସିଂ: ସ୍କାମ ୱେବସାଇଟ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଚାଳକନାମ, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ନେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସରୁ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ | ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମୋଗଲିଫ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ (ଲିଙ୍କରେ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ) ଉନ୍ନତ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ (ବର୍ଦ୍ଧିତ): ଡିଏନ୍ଏ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ESET ର 13 R&D କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ନୂତନତମ ଉପକରଣ | ପ୍ରତିଷେଧକକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ରାନ୍ସସମୱେର୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ | ଏହା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, ପିଡିଏଫ୍ ରିଡର୍ ଏବଂ ଜାଭା ଆଧାରିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଉନ୍ନତ ମେମୋରୀ ସ୍କାନର୍: ସ୍ଥାୟୀ ମାଲୱେୟାରର ଉନ୍ନତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ତରର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ | କ୍ଲାଉଡ୍ ଚାଳିତ ସ୍କାନିଂ: ESET ଲାଇଭ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ସ୍କାନ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ | ଏହାକୁ ESET ର କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହାର ଆଚରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅଜ୍ଞାତ ମାଲୱେୟାରକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: ଡାଉନଲୋଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କିଛି ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକାର ଯେପରିକି ଆର୍କାଇଭ୍ ଫାଇଲ୍ ସ୍କାନ କରି ସ୍କାନିଂ ସମୟ ହ୍ରାସ କରେ | ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କାନ୍: ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ, ଏକ ଗଭୀର ସ୍କାନ୍ କରି ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଧମକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଉପକରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣରେ ଅନଧିକୃତ କପିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଡିଆ (CD, DVD, USB ଷ୍ଟିକ୍, ଡିସ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍) କୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ଫାୟାରୱାୟାର ଏବଂ କ୍ରମିକ / ସମାନ୍ତରାଳ ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ହୋଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନିବାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ (HIPS) (ବର୍ଦ୍ଧିତ): ଆଚରଣ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସିଷ୍ଟମର ଆଚରଣକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଲଗିଂ, ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିୟମ ସେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ-ଆଧାରିତ ଆଟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍: ଦୁଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାୱାରସେଲ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ | ଏହା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ | ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସବୁ ସମର୍ଥିତ | ରାନସମୱେର୍ ସୁରକ୍ଷା: ମାଲୱେର୍ ଅବରୋଧ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କହିଥାଏ | UEFI ସ୍କାନର୍: ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ UEFI ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ସିଷ୍ଟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | WMI ସ୍କାନର୍ (NEW): ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଡାଟା ଭାବରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ଫାଇଲ କିମ୍ବା ମାଲୱେୟାର ପାଇଁ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପରିବେଶରେ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ | ସିଷ୍ଟମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କାନର୍ (ନୂତନ): ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡାଟା ଭାବରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ଫାଇଲ କିମ୍ବା ମାଲୱେର୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ, ଏକ ହାଇରାର୍କିକାଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସେଟିଂସମୂହ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ | ଛୋଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ର: ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଲାଇଫ୍ ବିସ୍ତାର କରେ | ଏହା ଯେକ any ଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ | ଏହା ଅତି ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ | ଗେମର୍ ମୋଡ୍: ଯେତେବେଳେ କ program ଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିବ, ESET ସ୍ମାର୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନୀରବ ମୋଡକୁ ବଦଳିଯାଏ | ଖେଳ, ଭିଡିଓ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଉତ୍ସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ | ପୋର୍ଟେବଲ୍ PC ସମର୍ଥନ: ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପପ୍-ଅପ୍, ଅପଡେଟ୍, ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍-ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇପାରିବେ | ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ସମାଧାନ: ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରଦାରୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ, ଏକ କ୍ଲିକ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ହସଲମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଅପଗ୍ରେଡ୍: କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଉନ୍ନତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟିଂସମୂହ: ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ସେଟିଂସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କାନ୍ ଗଭୀରତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଅଧିକ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ | ESET SysInspector: ଏକ ଉନ୍ନତ ନିଦାନ ଉପକରଣ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଟିଳ ସୂଚନା ଧାରଣ କରିଥାଏ | ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ: ESET ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାସିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଧମକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ, ସ୍ପାମ୍) PROS ଉପଯୋଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ପ୍ରକୃତ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା | ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଖରାପ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା | ଏହା ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ମାଲୱେର୍ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଦ୍ୟତନ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫିଙ୍ଗ୍ କରିବାବେଳେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା | ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଣିଥିବା ବାହ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସନ୍ନିବେଶ କରି ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା | ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଭାଇରସ୍ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ | ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଭାଇରସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ହାଇଜାକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବ୍ରାଉଜର୍ ମୂଳପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି | ଏହା ସହିତ, ଭାଇରସ୍ ଯାହା ଆମର ପ୍ରକ୍ସି କିମ୍ବା DNS ସେଟିଂସମୂହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମର ଡାଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଚୋରି କରିପାରିବ | ଏଠାରେ, ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଏହିପରି ସମସ୍ୟାର ଉପଶମ କରିପାରିବ | ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ କେବଳ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅପସାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେବା କରେ | ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭାବରେ ଭାବିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ | ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ ଏବଂ ମନିଟରିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ | ଗ୍ରୀଡିନସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସ୍କାନିଂ ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଫାୟାରୱାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମିଶାଇ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ମାଲୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଇନବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ ସଂଯୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜରେ ଉଭୟ ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆର୍ମର୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏହାର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-କିଲଗର୍ ଭଳି ଛିଡା ହୋଇଛି | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avast Ultimate

Avast Ultimate

ଆଭାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟିମେଟ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ-ସୁରକ୍ଷା, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁଟ୍ | ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 4 ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏକତ୍ର କରେ: ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର୍, ଆଭାଷ୍ଟ କ୍ଲିନଅପ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଏକ ଡିସ୍କ ସଫେଇ ଏବଂ ତ୍ୱରଣ ଉପକରଣ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରୁଥିବା ଆଭାଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରି ଲାଇନ୍ VPN ଏବଂ ଆଭାଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋ, ଯାହା ୱେବସାଇଟରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲଗଇନ୍ ଆଣିଥାଏ | ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବେଦନ | ବିଶ୍ world ର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଭାଷ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଭାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟିମେଟ ନାମରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ | ଆମେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପି generation ଼ିର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, VPN, ବର୍ଦ୍ଧିତ PC ସଫେଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର୍ କୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ରୟ କରି, ଆପଣ ଆଭାଷ୍ଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏବଂ 3 ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ Avast Ultimate ସହିତ ଥିବା 4 ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ କହିବାକୁ ପଡିବ: ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଆଭାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ବିଶେଷତ the ସର୍ବଶେଷ ଭାଇରସ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ଏବଂ ରେନ୍ସୱେୟାର | ୱେବସାଇଟ୍, ଫିସିଂ ସ୍କାମ, ଇ-ମେଲରୁ କ୍ଷତିକାରକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରୋକିବା ପରି ଏହାକୁ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ବେତାର ନେଟୱାର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ସିଲ୍ଡ ଏବଂ ରାନସମୱେର୍ ସିଲ୍ଡ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ରାନସମୱେର୍ ସିଲ୍ଡ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବା, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଲ୍ଡ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ମାଗି ଆପଣଙ୍କ ୱେବକ୍ୟାମକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ନୂତନ ଉପକରଣ | ପ୍ରିମିୟର୍ | ପ୍ରକୃତ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା | ୱେବକ୍ୟାମ ସୁରକ୍ଷା (ୱେବକ୍ୟାମ ସିଲ୍ଡ) ରାନସମୱେର୍ ସୁରକ୍ଷା (ରାନସମୱେର୍ ସିଲ୍ଡ) ଫିସିଂ ସୁରକ୍ଷା (ଆଣ୍ଟି-ଫିସିଂ) ବେତାର ନେଟୱାର୍କ ସୁରକ୍ଷା (ୱାଇ-ଫାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ଆଭାଷ୍ଟ କ୍ଲିନଅପ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଆଭାଷ୍ଟ କ୍ଲିନଅପ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ପୁରୁଣା-ସଜ୍ଜିତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC କୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁନ es ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି; ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ସେଟିଂସମୂହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ର ତୁମ PC ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବ | 1-କ୍ଲିକ୍ ମରାମତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ PC ର 6 ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ | ଶୋଇବା ମୋଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ମୋଡ୍ ଯାହା ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ହାଇବରନେଟ୍ କରି | ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ଧାରାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି | ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିନର୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଙ୍କ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରେ | ସର୍ଟକଟ୍ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ବସି କାମ କରେ ନାହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ସହିତ ଅପସାରିତ ହୁଏ |ଡିସ୍କ କ୍ଲିନର୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରିବା, ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଫା କରିଥାଏ, ଏବଂ 200 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ PC ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ | ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେସ ଛାଡି ୱେବ୍ ସର୍ଫ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ବ୍ରାଉଜର୍ କ୍ଲିନର୍ ଟୁଲ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି; ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମସ୍ୟା ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁଟୱେୟାର ଅପସାରଣ ସହିତ ସମାଧାନ ହୁଏ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନବୀକରଣ ହୋଇଛି! ସେଟିଂସମୂହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ର | 1 ମରାମତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଶୋଇବା ମୋଡ୍ | ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିନର୍ | ସର୍ଟକଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ଡିସ୍କ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ଲାଟୱେର୍ ଅପସାରଣ | Avast SecureLine VPN ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: Avast SecureLine VPN, VPN ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମିତ, 256-ବିଟ୍ AES ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରି ପ୍ରକୃତ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ସହିତ VPN ସଂଯୋଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ | ଏହାର ନୂତନ ଲୁକ୍ ସହିତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦାନ କରି, VPN ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ସର୍ଭର ଆୟୋଜନ କରେ (ବିଶ୍ 53 ର 53 ଟି ଦେଶରେ 61 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ) | ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଧିକ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ | ଆଭାଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଆଭାଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଯାହା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭରଣ କରି ପାସୱାର୍ଡ ମନେରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଅଟେ; ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ | ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PC କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାତା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଆଭାଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ, ଲଗଇନ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନାର ଅଟୋ-ସମାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ | ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବାଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଏ | ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ x ସେବାଗୁଡିକ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚନା ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା | ଆଭାଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ASAP ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ!ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଲିକ୍ ହୋଇଛି | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଲୁକ୍ | ଅଟୋଫିଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା | ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମାଷ୍ଟର୍ ପାସୱାର୍ଡ | ଟିପ୍ପଣୀ: Avast ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 19 ସହିତ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପି ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭିସ୍ତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଭାଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେର୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite

ଆଭିରା ଫ୍ରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁଟ୍ କୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଆଭିରା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ୱରଣ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |  ଅଭିରା ମାଗଣା ସୁରକ୍ଷା ସୁଟ୍ ମାଗଣା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରେ | ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ୱରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ: ଅଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍: ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯାହାକି ଆଭିରାର ମ basic ଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର, ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଆଭିରା ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ରେନ୍ସୱେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲୱେୟାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଅଭିରା ମାଗଣା ସିଷ୍ଟମ ସ୍ପିଡଅପ୍: ଆଭିରା ଫ୍ରି ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପିଡଅପ୍ ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଫା କରେ, ଜଙ୍କ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରେ ଏବଂ ଡିସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ମୁକ୍ତ କରେ, ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଡିସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବ .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro

ଆଭିରା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କାନିଂରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆଭିରା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋ, ଏହାର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଏକ ଆଚରଣଗତ ସ୍କାନିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚାଲୁଥିବା ନୀରବ ଖେଳ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ସମର୍ଥନ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହା ଏହାର ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯୋଗୁଁ କ difficulty ଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର 2 କ୍ଲିକ୍ ରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | ଏହା ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଇ-ମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ | ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ପୋକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଏ | (ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍) ଏହା ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଏ | (ଆଣ୍ଟି-ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ପାଏୱେୟାର) ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଚୋରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଏ | (ଆଣ୍ଟି-ଫିସିଂ) ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ସିଷ୍ଟମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | (ଆଣ୍ଟି-ରୁଟ୍କିଟ୍) ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ଭାଇରସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସାଇଟଗୁଡିକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ | (ଆଣ୍ଟିଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ୍ by ାରା) ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇ-ମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରେ | (ଇମେଲ୍ ସ୍କାନର୍) କ୍ଷତିକାରକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅବରୋଧ କରେ | (ୱେବଗାର୍ଡ) ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର CD ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | (ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳିବାବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚୁପଚାପ୍ ଚାଲିଥାଏ | ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ଦୂର କରେ | କେବଳ 2 କ୍ଲିକ୍ ରେ ସଂସ୍ଥାପନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool

ଜଙ୍କୱେର୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାଲୱେର୍, ଆଡୱେୟାର, ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରେ |  ଏକ ମାଲୱେର୍ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ, ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଶମ | ଲୋକପ୍ରିୟ ଧମକ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ: ବାବିଲ୍, ପଚାର, କ୍ଲାରୋ, କଣ୍ଡୁଟ୍, କ୍ରସ୍ ରାଇଡର୍, ଫେସମୁଡ୍ / ମଜା ମୁଡ୍, କଣ୍ଡ୍ୟୁଟ୍, ବ୍ରାଉଜର୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, କୁପନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଇନକ୍ରିଡି ବାର୍, iLivid, ୱେବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ MyWebSearch | ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସ୍କାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡିକର ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ wrong ଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Tencent PC Manager

Tencent PC Manager

ଟେନସେଣ୍ଟ ପିସି ମ୍ୟାନେଜର୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହି ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହାର ଏକ ସହଜ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାଇରସକୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପୋକ, ରୁଟ୍କିଟ୍ ଏବଂ ସମାନ ମାଲୱେର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ security ଣସି ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ମତି ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କିଛି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ | ଏହି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ caused ାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ସ୍ଥିର କରିବା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା | ଏଠାରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟେନସେଣ୍ଟ PC ମ୍ୟାନେଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହାର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ PC ମ୍ୟାନେଜର୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖେ | ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ଫାଇଲଗୁଡିକ, ଆପଣ ବ୍ରାଉଜ୍ କରୁଥିବା ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡିକ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ PC ମ୍ୟାନେଜର୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ | ଏହି ଉପାୟରେ, ତୁମ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ଷତି ନକରି କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ | ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଟେନସେଣ୍ଟ PC ମ୍ୟାନେଜର୍ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit

ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ is ଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ, ଆପଣ ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଦ rush ଡ଼ି ପାରିବେ | ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ତଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏଗୁଡ଼ିକ; ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କାନର୍, ମାଲୱେର୍ ଏବଂ ଫାଇଲଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍କାନର୍ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଯାହା ଏ-ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ମାଲୱେର୍ ସ୍କାନ୍ କରେ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଏକ କମାଣ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ | ଏହା ସହିତ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ HiJackFree ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିପାରିବେ | ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲାନ୍କକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସହଜରେ ଫାଇଲ, ଫୋଲ୍ଡର, ଡ୍ରାଇଭ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲୋପ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଲୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏମ୍ସିସଫ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସଫଳ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିପାରିବ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Comodo Hijack Cleaner

Comodo Hijack Cleaner

କୋମୋଡୋ ହାଇଜାକ୍ କ୍ଲିନର୍, ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ | ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର, କୋମୋଡୋ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ କୋମୋଡୋ ଆଇସ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ସମର୍ଥନ କରି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିଥାଏ | କୋମୋଡୋ ହାଇଜାକ୍ କ୍ଲିନର୍, ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଏହାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ | ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କୋମୋଡୋର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୋମୋଡୋ ହାଇଜାକ୍ କ୍ଲିନର୍ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ | ମାଲୱେୟାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋମୋଡୋ ହାଇଜାକ୍ କ୍ଲିନର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware

ଜେମାନା ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେର୍ ମାଲୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରି ମାତ୍ର minutes ମିନିଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ | ସଂସ୍ଥାପନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ରୁଟ୍କିଟ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ବଟ୍, ଭାଇରସ୍, ପୋକ, ସ୍ପାଏୱେୟାର ଏବଂ ଆଡୱେୟାର ଭଳି ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ | ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସ୍କାନ କରି ଜେମାନା ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେର୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ସୁସଂଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଜେମାନାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ield ାଲ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି, ଆପଣ ତଥାପି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ମାଲୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମନ୍ଥର ନକରି ଚାଲିଥାଏ | ଏହାର ପୋର୍ଟେବଲ୍ structure ାଞ୍ଚା ସହିତ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ | ଜେମାନା ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେର୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଫାଇଲଗୁଡିକ ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସ୍ଥିର କରେ | ଏହିପରି, ସିଷ୍ଟମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶରୁ ଭାଇରସ୍ ରୋକାଯାଇଥାଏ |ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

ବିଜ୍ଞାପନ-ସଚେତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସଫଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉନ୍ନତ ସ୍ପାଇୱେର୍ ବ୍ଲକିଂକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଜାନ୍, ସନ୍ଧାନକାରୀ, ରୁଟ୍କିଟ୍, ବଟ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାକିଂ କ୍ରିୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାଇରସ୍ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସଫା କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ପାଏୱେର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ | ବିଜ୍ଞାପନ-ସଚେତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଗୁଡିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, ଇମେଲ୍ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ଗଚ୍ଛିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୁ understood ିହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଯେକ any ଣସି ଦ୍ରୁତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଧମକ ପାଇଁ ତୁମେ ସହଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | ଦ୍ରୁତ ସ୍କାନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | ସ୍ search ତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ତୁମର ସିଷ୍ଟମର ଇଚ୍ଛିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ-ସଚେତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ ଏକ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଯେକ any ଣସି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଡିଲିଟ୍, ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମିଳୁଥିବା ବିପଦ ଉପରେ ଅପରେସନ୍ ଅନୁମତି କରିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍କାନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ | ଗେମ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆପଣ ଏକ ନିରବ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖେଳ ମୋଡ୍ ସମୟରେ ଆପଣ କ Ad ଣସି ବିଜ୍ଞାପନ-ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ | ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚୁପଚାପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡ୍-ଆୱାର୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସହିତ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଚଳାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ | ଏହି କାରଣରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କାନିଂ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ କାମ ନକରିବା ଏକ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଭାଷା ନାହିଁ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ-ସଚେତନ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବିଲୋପନ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆମର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ-ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସୁପାରିଶ କରେ | ଟିପନ୍ତୁ: ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ତୁମକୁ ନିଜର ଏକ ଇ-ମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତୁମର ଇ-ମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଚାବିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା ସହିତ, ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସଂସ୍ଥାପନ ଅଫର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଗଣା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ-ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସ୍ page ତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner

ପଣ୍ଡା କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କାନ୍ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଉନ୍ନତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ | ପଣ୍ଡା କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ସହିତ, ଆପଣ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଫା କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବ | ତୁମକୁ କେବଳ ପଣ୍ଡା କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲିନର୍ କୁ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପରେ ଚଲାନ୍ତୁ | କ extra ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ ପରିଣାମରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବ | ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କ susp ଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଫାଇଲ ଏବଂ ରେକର୍ଡକୁ ସଫା କରିପାରିବେ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ TrojanHunter

TrojanHunter

ଟ୍ରୋଜାନ୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ମାଲୱେର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଭାଇରସ୍ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | TrojanHunter ଏକ ସରଳ ଏବଂ ବୁ understand ାମଣା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଆସେ | ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଟ୍ରୋଜାନ୍ ହଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ଉପକରଣ | ଟ୍ରୋଜାନ୍ ହଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଯେପରିକି ଟ୍ରୋଜାନ୍ - ଟ୍ରୋଜାନ୍ ଘୋଡା, ଆଡୱେୟାର - ଆଡୱେୟାର, ସ୍ପାଏୱେୟାର - ସ୍ପାଏୱେୟାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ | TrojanHunter ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ସ୍କାନିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ନେଇଥାଏ | ଏହା ଏକ ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସ୍କାନିଂ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଫାଇଲ୍ ଅବସ୍ଥାନକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇରସ୍ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୁଏ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଫାଇଲ୍, ମେମୋରୀ, ବ୍ୟବହାରରେ ସେବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | TrojanHunter ର ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଦ୍ୟତନ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free

IObit ମାଲୱେର୍ ଫାଇଟର୍ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ମାଗଣା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାଲୱେର୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାକି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିଥାଏ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ମାଲୱେର୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସାମୟିକ ସଂସ୍ଥାପନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସମାଧାନ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରୀକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦକ୍ଷ ଅଟେ | IObit ମାଲୱେର୍ ଫାଇଟର୍ ଫ୍ରି, ଯାହା କେବଳ ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପାଳନ କରିପାରିବ, ଏକ ଆଣ୍ଟି-ମାଲୱେର୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆଚରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଯାହା ମାଲୱେର୍ ଆଚରଣରେ ଜଡିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ | ଯେହେତୁ ମାଲୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଆଚରଣ ଅଛି ଯେପରିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚନା ଚୋରି କରିବା, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା, ମାଲୱେର୍ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସମସ୍ତ ମାଲୱେର୍ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ମାଲୱେର୍ ପ୍ରକାର ଯେପରିକି ଟ୍ରୋଜାନ୍, କିଲଗର୍, ସ୍ପାଏୱେୟାର, ଆଡୱେୟାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଅନାବଶ୍ୟକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପ୍ ସାମ୍ନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର PC ର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରୟୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ IObit ମାଲୱେର୍ ଫାଇଟର୍ ଫ୍ରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଗଣା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

ମାକାଫି AVERT ଷ୍ଟିଙ୍ଗର୍ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏକ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଂପନ୍ନ | ଷ୍ଟିଙ୍ଗର୍ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍କାନିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏହି ସଂସ୍କରଣ W32 / Polip ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ମରାମତି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଣିଥାଏ | ସଂକ୍ଷେପରେ, W32 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାମ ସହିତ ଅନେକ ଭାଇରସ୍ ମ୍ୟାକଫି AVERT ଷ୍ଟିଙ୍ଗର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ସଫା ହୋଇପାରିବ | ଯଦିଓ W32 / Polip ଭାଇରସ୍ ଆଲଗୋରିଦମ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରୁ ରୋକିଥାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଂକ୍ରମିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ | .
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer

EMCO ମାଲୱେର୍ ବିନାଶକାରୀ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଜୀବାଣୁ ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ମାଲୱେର୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ is ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତା ହରାଇବେ ନାହିଁ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛିଡା କରାଉଥିବା ହେଉଛି ଏହାର ବୃହତ ଭାଇରସ୍ ଡାଟାବେସ୍ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ବିପଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ବିପଦ ତଥା ଅଳ୍ପ-ଜଣାଶୁଣା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ବାରମ୍ବାର ଅପଡେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲୱେର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ | ଯଦିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରି ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସ୍କାନିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରେ | ମୋଟାମୋଟି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଭାଇରସ୍, ଟ୍ରୋଜାନ୍, ପୋକ, ଆଡୱେୟାର ଏବଂ ମାଲୱେୟାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ | .

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍