ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows ଭାଷା: English
ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ Windows (0.92 MB)
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus,

ରୁଫସ୍ ଏକ ଛୋଟ, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରଳ ଏବଂ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଟ ଯୋଗ୍ୟ USB ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus

ସାଧାରଣତ you ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି:

 • ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ISO ପ୍ରତିଛବି ଫାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ USB ମେମୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି |
 • ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ |
 • ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ BIOS କିମ୍ବା DOS ସଂସ୍କରଣ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |
 • ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

Rufus ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

 • ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: Windows
 • ବର୍ଗ: App
 • ଭାଷା: English
 • ଫାଇଲ୍ ଆକାର: 0.92 MB
 • ଲାଇସେନ୍ସ: ମାଗଣା
 • ବିକାଶକାରୀ: Pete Batard
 • ସର୍ବଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 06-07-2021
 • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: 5,629

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ସ

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit ଡ୍ରାଇଭର ବୁଷ୍ଟର୍ 8 ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଜିବା, ଡ୍ରାଇଭର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Speccy

Speccy

ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଏଠାରେ ସ୍ପେସି, ଏକ ମାଗଣା ସିଷ୍ଟମ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CCleaner

CCleaner

CCleaner ହେଉଛି ଏକ ସଫଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା PC ସଫେଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ୱରଣ,...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

ଆଡଭାନ୍ସଡ ସିଷ୍ଟମକେୟାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିବ ଯାହା...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Clean Master

Clean Master

କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲିନର୍ ଏବଂ ବୁଷ୍ଟର୍ | କ୍ଲିନ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Rufus

Rufus

ରୁଫସ୍ ଏକ ଛୋଟ, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରଳ ଏବଂ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଟ ଯୋଗ୍ୟ USB ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Wise Driver Care

Wise Driver Care

ଜ୍ Wise ାନୀ ଡ୍ରାଇଭର କେୟାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ମାଗଣା ଡ୍ରାଇଭର ଅପଡେଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ | ୱାଇଜ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Registry Finder

Registry Finder

ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଇଣ୍ଡର୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା, ସରଳ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୂଚନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହାର୍ଡୱେର୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: ଆପଣଙ୍କର FPS କୁ ସର୍ବାଧିକ କରାଇବା ହେଉଛି ଏକ ଖେଳ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS ସିଷ୍ଟମ୍ GoBack ମାଗଣା ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୂଚନା ଉପକରଣ | ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରୋସେସର୍, ମଦରବୋର୍ଡ,...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Wise Care 365

Wise Care 365

ୱାଇଜ୍ କେୟାର 365 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସେଟିଂସମୂହ, ଡିସ୍କ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁଲ୍ ଯାହା ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରୋସେସର୍, ମଦରବୋର୍ଡ ଏବଂ ମେମୋରୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ PC Health Check

PC Health Check

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ISO ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ WhyNotWin11

WhyNotWin11

WhyNotWin11 - bu kichik va sodda dastur bolib, u sizning kompyuteringiz Windows 11 ni ishga...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ ଗେମ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଷ୍ଟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବ by ାଇ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ PCBoost

PCBoost

PCBoost ହେଉଛି ଏକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଖେଳ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Glary Utilities

Glary Utilities

ଏକ ମାଗଣା ସିଷ୍ଟମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଯାହାକି ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆବଶ୍ୟକ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Registry Reviver

Registry Reviver

ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ରିଭାଇଭର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ, ତ୍ରୁଟି...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ StressMyPC

StressMyPC

StressMyPC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ତୁମେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଭୟ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ...
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Total PC Cleaner

Total PC Cleaner

ଟୋଟାଲ୍ PC କ୍ଲିନର୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ...

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍